Deze pagina is voor het laatst aangepast op 19 juli 2018.

Voor raadpleging van eerdere versies kan u een verzoek richten per gewone post aan AAP VZW te Kapelstraat 35, 2070 Zwijndrecht of per e-mail aan info@aapvzw.be of per telefoon op het nummer 03/887.72.21.

Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens die u aan ons mededeelt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke eisen zoals voorzien in de Europese privacyregels (GDPR) vanaf 25 mei 2018 [1].

 

A. GEGEVENSVERWERKING EN VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over hoe ANIMAL ASSISTED PROJECTS VZW (hierna: AAPvzw) de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt geautomatiseerd verwerkt.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is het van zeer groot belang dat u ons de gevraagde persoonsgegevens mededeelt zodat wij uw registratie kunnen verwerken en wij u onze diensten kunnen aanbieden of u als vrijwilliger kunnen inzetten, aangezien wij zonder uw persoonsgegevens de registratie niet kunnen voltooien.

AAPvzw verwerkt uw persoonsgegevens voor leden- en deelnemersbeheer, voor matching van BAASJES aan PLUS-BAASJES (zie artikelen 1.2, 1.3 en 3 van onze Algemene Voorwaarden), voor het inrichten van bezoeken aan organisaties/instellingen voor activiteiten, knuffelsessies en/of aanverwante met zijn/haar eigen dier (zie artikel 1 van de vrijwilligersovereenkomst), voor het versturen van gepersonaliseerde kaartjes (o.a. verjaardagskaarten), voor het versturen van uitnodigingen voor activiteiten, voor huisbezoeken  en voor statistische doeleinden.

De contactpersoon voor de verwerking van uw persoonsgegevens (de verwerkingsverantwoordelijke) is mevrouw Joke Decru, directeur van AAPvzw.

Voor verdere informatie kan u terecht bij info@aapvzw.be of Kapelstraat 35 te 2070 Zwijndrecht of 03/887.72.21.

 

B. RECHTMATIGHEID VAN DE VERWERKING

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en meer in het bijzonder:

– artikel 6.1.a.: uw toestemming

– artikel 6.1.b.: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

– artikel 6.1.f.: noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen

Wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a (toestemming) heeft de betrokkenen het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat evenwel de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking ervan onverlet.

 

C. WELKE GEGEVENS EN HOE WORDEN DEZE BEWAARD

Voor de inschrijving en deelname aan een project heeft AAPvzw o.a. volgende gegevens nodig (niet-limitatief):

– naam;

– familienaam;

– geboortedatum;

– adres;

– e-mailadres;

– gegevens van uw huisdier (ras, leeftijd, chipnummer,…)

De inschrijving kan u zelf op de website van AAPvzw doen, tevens kan een papieren inschrijvingsformulier worden ingevuld op de kantoren van AAPvzw, dan wel bij u thuis met bijstand van een vrijwilliger van AAPvzw of u kan telefonisch contact opnemen waarbij een vrijwilliger/medewerker uw gegevens noteert.

Alle gegevens worden elektronisch verwerkt, waarna de papieren inschrijvingsformulieren worden vernietigd.

Alle medewerkers en vrijwilligers van AAPvzw zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

D. MEDEDELING AAN DERDEN

AAPvzw kan uw gegevens doorgeven aan derden, o.a.:

– aan een gematched BAASJE/PLUS-BAASJE (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst);

– aan gematchete organisaties/instellingen voor activiteiten, knuffelsessies en/of aanverwante met uw eigen dier (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst);

– aan zij met wie AAPvzw een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten;

AAPvzw werkt nl. samen met bepaalde dienstverleners (zoals personen die instaan voor de webhosting en IT-infrastructuur, consultants, boekhouders, advocaten,…), met wie wij een verwerkingsovereenkomst sluiten.

Het is BAASJES, PLUS-BAASJES en AAI-teams verboden de persoonsgegevens die zij in het kader van een project van AAPvzw ontvangen, te verspreiden.

Uw gegevens worden op geen enkel ogenblik verkocht aan derden, noch bezorgd aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

 

E. BEWAARPERIODE

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of zolang noodzakelijk om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. inzake fiscale verplichtingen).

 

F. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

U kan uw onderstaande rechten uitoefenen middels e-mail aan info@aapvzw.be, per post aan AAP VZW te 2070 Zwijndrecht, Kapelstraat 35 dan wel telefonisch op het nummer 03/887.72.21.

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming kan u:

– te allen tijde inzage vragen van uw persoonsgegevens;

– uw persoonsgegevens (laten) verbeteren indien onjuist of onvolledig;

– de verwerking ervan laten beperken;

– bezwaar maken tegen de verwerking;

 

G. KLACHTEN

Indien u klachten heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u uw persoonsgegevens wenst te bespreken, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

U heeft tevens steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of via commission@privacycommission.be.

 


[1] Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)