Deze pagina is voor het laatst aangepast op 10 augustus 2018.

Voor raadpleging van eerdere versies kan u een verzoek richten per gewone post aan AAP VZW te Kapelstraat 35, 2070 Zwijndrecht of per e-mail aan info@aapvzw.be of per telefoon op het nummer 03/887.72.21.

 

Artikel 1 –  Definities en Algemene Bepalingen

1.1 AAP+ VZW:

Animal Assisted Projects VZW met maatschappelijke zetel te 2070 Zwijndrecht, Kapelstraat 35 en met ondernemingsnummer 0679.445.804 (Hierna: ‘AAPvzw’ of ‘VZW’);

1.2 BAASJE:

gezin of alleenstaande met een minimumleeftijd van 18 jaar die eigenaar is van 1 of meer huisdieren en die gematcht is of wenst te worden PLUS-BAASJE (Hierna: ‘BAASJE’);

1.3 PLUS-BAASJE:

senior met een minimumleeftijd van 55 jaar die gematcht is of wenst te worden met een BAASJE (Hierna: ‘PLUS-BAASJE’);

1.4 PROJECT AAP+:

een project van AAPvzw waarbij BAASJES en PLUS-BAASJES met elkaar door AAPvzw in contact worden gebracht; na afspraken krijgt het PLUS-BAASJE gezelschap van het huisdier van een BAASJE waarbij deze huisdieren dankzij een PLUS-BAASJE nog meer aandacht en verzorging krijgt en waarbij BAASJES er op kunnen vertrouwen dat hun huisdier een goede oppas heeft; als PLUS-BAASJE krijg je de lusten maar niet de lasten van een huisdier, met regelmatige knuffelsessies en uitjes georganiseerd door AAPvzw waarbij bewegen makkelijker wordt en sociale contacten sneller gelegd

(Hierna: AAP+);

1.5 DEELNEMER:

BAASJE of PLUS-BAASJE die deelneemt aan AAP+

1.6 GEBRUIKER:

persoon die de Website bezoekt en zich al dan niet registreert, informatie op de Website plaatst of informatie van de Website gebruikt (Hierna: ‘Gebruiker’ of ‘Bezoeker’);

1.7 WEBSITE:

alle Websites gecreëerd in opdracht van en beheerd door AAPvzw, waaronder www.aapvzw.be (Hierna: Website);

Gebruikers mogen de informatie op de Website kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, doch niet voor commerciële doeleinden.

AAPvzw streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan AAPvzw niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen en op alle momenten daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. De Gebruiker kan geen enkel recht putten uit de op de Website vermelde informatie.

Alle inhoud die de Gebruiker en/of Bezoeker zelf op de Website plaatst valt geheel en alleen onder diens eigen verantwoordelijkheid.

Het gebruik van de informatie op de Website en eventuele beslissingen die de Gebruiker en/of Bezoeker op basis van die informatie neemt, zijn voor diens eigen rekening, risico en verantwoordelijkheid.

1.8 ALGEMENE VOORWAARDEN:

De hiernavolgende (gebruiks)voorwaarden, dewelke samen met de Website de volledige overeenkomst waarin de relatie tussen AAPvzw enerzijds en BAASJES en PLUS-BAASJES anderzijds worden vastgelegd (Hierna: Algemene Voorwaarden’). Ze vormen de totaliteit aan verplichtingen en rechten tussen AAPvzw, BAASJES en PLUS-BAASJES. De toepasselijkheid van enige andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

1.9 AAPvzw adviseert de Gebruiker, Bezoeker, BAASJES en PLUS-BAASJES de Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen.

Door het bezoeken van de Website en/of het registreren via de Website bevestigt de Gebruiker, Bezoeker, BAASJE en PLUS-BAASJE kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2 – Inschrijving en deelneming

2.1 BAASJES en PLUS-BAASJES kunnen zich op de Website registeren om, middels tussenkomst van AAPvzw, met elkaar in contact te komen en waarna, ingeval van een match, PLUS-BAASJES op vrijwillige basis het huisdier van een BAASJE gezelschap kunnen houden.

2.2 Voor de deelname aan AAP+ betaalt een PLUS-BAASJES €00,00. Met andere woorden, de deelname is volledig gratis.

2.3 BAASJES betalen voor deelname aan AAP+ eenmalig inschrijvingsgeld t.b.v. €75,00 en een maandelijkse deelnameprijs t.b.v. €20,00. Deze deelnameprijs wordt maandelijks via domiciliëring afgeschreven van de bankrekening van het BAASJE ten gunste van AAPvzw op haar bankrekening BE93 7360 4048 8167.

2.4 Deelname aan AAP+ is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.5 De deelname aan AAP+ neemt aanvang vanaf het moment dat AAPvzw dit aan het BAASJE dan wel PLUS-BAASJE bevestigt.

2.6 BAASJES kunnen enkel deelnemen aan AAP+ indien en voor zover zij eigenaar zijn van een huisdier. Het profiel van het BAASJE dat op datum inschrijving geen eigenaar is van een huisdier, zal verwijderd worden waarna het inschrijvingsgeld binnen de 5 werkdagen door AAPvzw aan het BAASJE wordt terug gestort. Alsdan is het BAASJE gehouden een administratiekost t.b.v. €5,00 te betalen, dewelke wordt afgehouden van het inschrijvingsgeld.

2.7 Profielen van BAASJES die niet actief zijn, omdat zij bijvoorbeeld niet binnen de 2 maanden een PLUS-BAASJE nodig hebben, worden (tijdelijk) op non-actief/onzichtbaar gezet. Het BAASJE dient contact op te nemen met AAPvzw teneinde zijn/haar profiel weer te activeren. Activeren kan van zodra weer binnen de 2 maanden een PLUS-BAASJE nodig is en tot 6 maanden na het deactiveren/onzichtbaar maken van het profiel.

2.8 AAPvzw kan, ter verificatie van de inschrijving, een kopie van de identiteitskaart van het BAASJE of PLUS-BAASJE vragen. Hier zal op eerste verzoek gevolg aan worden gegeven door het BAASJE of PLUS-BAASJE.

2.9 AAPvzw behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondigingen de geldende inschrijvingsvereisten te wijzigen en/of aan te vullen.

2.10 Het is elk BAASJE en elk PLUS-BAASJE verboden om meerdere profielen of accounts aan te maken. Het is daarenboven niet toegestaan zich onder een andere naam in te schrijven dan wel een valse identiteit aan te nemen.

2.11 Indien en voor zover AAPvzw vaststelt dat een BAASJE zijn/haar in artikel 2.3. bedoelde verplichtingen niet nakomt, stelt AAPvzw het BAASJE in gebreke om binnen de 3 werkdagen aan zijn/haar verplichtingen na te komen, bij gebreke waaraan AAPvzw de maatregelen zal treffen die haar gerade voorkomen.

2.12 Indien en voor zover de domiciliering voor de verschuldigde bedragen niet kan worden uitgevoerd, zal AAPvzw het BAASJE aanmanen zulks onmiddellijk in orde te maken. Bij gebreke aan reactie zal AAPvzw het BAASJE per aangetekend schrijven in gebreke stellen. AAPvzw houdt zich het recht voor intresten aan de wettelijke intrestvoet aan te rekenen evenals een schadebeding t.b.v. 10% op het openstaand saldo met een minimum van €50,00.

2.13 AAPvzw behoudt zich het recht voor om, mits voorafgaande aankondiging, inschrijvingsgeld of deelnameprijs te wijzigen. In geval van periodiek verschuldigde bedragen is AAPvzw alleen gerechtigd de deelnameprijs te wijzigen mits schriftelijke kennisgeving. Deze wijziging neemt aanvang 1 maand vanaf dagtekening van voormelde schriftelijke kennisgeving. Het BAASJE en/of PLUS-BAASJE is alsdan gerechtigd om middels aangetekend schrijven binnen de 14 kalenderdagen na dagtekening van voormelde schriftelijke kennisgeving zijn/haar deelname aan AAP+ te beëindigen.

2.14 Er vindt geen restitutie van door een BAASJE of PLUS-BAASJE betaalde inschrijvingsgelden, deelnameprijzen of maandelijkse bijdragen plaats.

2.15 Deelname is op eigen risico van de Gebruiker, BAASJE of PLUS-BAASJE, in die zin dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor onder andere:

– de mate waarin hij/zij persoonlijke informatie verstrekt aan derden;

– het al dan niet ingaan op reacties van derden;

– het rechtstreeks ter beschikking stellen aan derden van zijn/haar contactgegevens;

– het laten plaatsvinden van een ontmoeting;

 

Artikel 3 – Match

3.1 Na betaling van het inschrijvingsgeld en de deelnameprijs (zie artikel2) door het BAASJE, doet AAPvzw het nodige om het geschikte PLUS-BAASJE te matchen aan het BAASJE. AAPvzw deelt de contactgegevens van het gematcht PLUS-BAASJE mede aan het BAASJE waarna het BAASJE contact opneemt met het PLUS-BAASJE zodat binnen de 14 dagen na mededeling van de match een eerste kennismakingsgesprek plaatsvindt.

3.2 Indien het BAASJE en het PLUS-BAASJE een vervolgafspraak wensen te maken, is het desbetreffende BAASJE vanaf dat moment de maandelijkse deelnameprijs t.b.v. €20,00 (zie artikel 2.3) verschuldigd aan AAPvzw.

3.3 Aan ieder BAASJE wordt maximaal 1 PLUS-BAASJE gekoppeld. Zulks met uitzondering van BAASJES die om uiteenlopende redenen verschillende PLUS-BAASJES nodig hebben. Enkel indien het BAASJE al gematcht is aan een PLUS-BAASJE, kan hij om bijkomende PLUS-BAASJES verzoeken door een aanvraag te doen via info@aapvzw.be. Indien voldoende PLUS-BAASJES aanwezig zijn in de desbetreffende regio kan een bijkomend PLUS-BAASJE worden aangesteld voor het huisdier van een BAASJE zodat aldus een huisdier meerder PLUS-BAASJES kan hebben. Per bijkomend PLUS-BAASJE is het BAASJE een maandelijkse vergoeding t.b.v. €15,00 verschuldigd aan AAPvzw. Deze maandelijkse vergoeding wordt via domiciliëring afgeschreven van de bankrekening van het BAASJE ten gunste van AAPvzw op haar bankrekening BE93 7360 4048 8167.

 

Artikel 4 – Herroepingsrecht

4.1 Conform artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht heeft het BAASJE en/of het PLUS-BAASJE het recht om binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf datum inschrijving op de Website, de inschrijving zonder opgave van reden te herroepen. Het BAASJE en/of PLUS-BAASJE stelt AAPvzw middels brief geadresseerd aan AAPvzw, telefonisch of middels e-mail aan info@aapvzw.be ondubbelzinnig in kennis van zijn/haar wens om de inschrijving te herroepen.

4.2 Indien een BAASJE wenst dat AAPvzw reeds voor de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen diensten verleend, o.a. maar niet limitatief een match zoekt, dient hij/zij AAPvzw hiervan uitdrukkelijk in kennis te stellen, middels brief geadresseerd aan AAPvzw, telefonisch of middels e-mail aan info@aapvzw.be.

4.3 Indien een BAASJE het herroepingsrecht uitoefent nadat hij/zij een verzoek heeft gedaan overeenkomstig artikel 4.2., betaalt het BAASJE  aan AAPvzw een bedrag dat evenredig is aan de diensten die reeds door AAPvzw zijn geleverd op het moment dat het BAASJE of PLUS-BAASJE AAPvzw in kennis heeft gesteld dat hij/zij het herroepingsrecht wenst uit te oefenen.

 

Artikel 5 – Beëindiging deelname aan AAP+

5.1 Deelname aan AAP+ loopt zolang het BAASJE zijn/haar huisdier(en) heeft.

De deelname aan AAP+ kan door een BAASJE of PLUS-BAASJE op elk moment worden opgezegd middels e-mail aan info@aapvzw.be dan wel middels aangetekend schrijven aan AAP vzw te 2070 Zwijndrecht, Kapelstraat 35. Beëindiging van de deelname geeft geen recht op restitutie van enig bedrag dat reeds aan AAPvzw is voldaan en laat eventuele vorderingen van AAPvzw jegens het BAASJE dan wel PLUS-BAASJE onverlet. Bij opzegging wordt de deelname per eerstvolgende maand stopgezet. Het profiel wordt gedeactiveerd, doch kan op verzoek van het BAASJE dan wel PLUS-BAASJE  opnieuw worden geactiveerd binnen de 6 maanden na opzegging.

5.2 Ingeval van grove fout in hoofde van een BAASJE of PLUS-BAASJE kan AAPvzw kan de deelname van een BAASJE of PLUS-BAASJE, middels aangetekend schrijven of e-mail, met onmiddellijke ingang beëindigen. AAPvzw is in dat geval niet gehouden tot enige vergoeding en het laat eventuele vorderingen van AAPvzw jegens het BAASJE dan wel PLUS-BAASJE onverlet.

Volgende gevallen houden een grove fout in, deze lijst is niet limitatief:

– Het BAASJE of PLUS-BAASJE voldoet niet of niet behoorlijk aan zijn/haar verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden;

– Het BAASJE of PLUS-BAASJE handelt in strijd met enig wettelijk voorschrift;

– Wanneer derden gegronde klachten uiten over het BAASJE of PLUS-BAASJE;

5.3 Indien en voor zover AAPvzw ingevolge overmacht gedurende een periode van een maand of langer niet aan haar verplichtingen jegens een BAASJE of PLUS-BAASJE kan voldoen, kan AAPvzw uw deelname aan AAP+, middels aangetekend schrijven of e-mail, met onmiddellijke ingang beëindigen. AAPvzw is in dat geval niet gehouden tot enige vergoeding en het laat eventuele vorderingen van AAPvzw jegens het BAASJE dan wel PLUS-BAASJE onverlet.

5.4 Indien en voor zover AAPvzw besluit haar activiteiten (geheel of gedeeltelijk) te staken, eindigt automatisch uw deelname aan AAP+. Beëindiging brengt geen enkele aansprakelijkheid in hoofde van AAPvzw met zich mee en laat eventuele vorderingen van AAPvzw lastens een BAASJE of PLUS-BAASJE onverlet.

 

Artikel 6 – Verzekering

6.1 AAPvzw sluit voor het PLUS-BAASJE een verzekering af die:

– het PLUS-BAASJE dekt voor schade die hij/zij berokkent tijdens zijn/haar deelname aan AAP+ aan de organisatie en aan derden;

– het PLUS-BAASJE dekt voor lichamelijke schade en schade aan diens goederen bij gebeurlijke ongevallen tijdens zijn/haar deelname aan AAP+;

6.2 BAASJES zijn zelf verantwoordelijk voor schade die hij/zij of zijn/haar huisdier berokkent. AAPvzw adviseert BAASJES derhalve een verzekering (zoals een BA-verzekering) af te sluiten.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 AAPvzw is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid ervan) van de Website en/of de inhoud ervan, noch van verbonden Websites waarnaar de Website (d.m.v. (hyper)(tekst)link(s)) verwijst. AAPvzw is evenmin aansprakelijk voor de (inhoud van de) diensten en/of informatie die door eventuele derden op enigerlei wijze via de Website kunnen worden aangeboden.

7.2 AAPvzw is niet aansprakelijk voor enig handelen en/of nalaten van haar Gebruikers, waaronder begrepen de door hen via de Website ter beschikking gestelde (persoons)gegevens, beoordelingen, mededelingen, reacties,…

7.3 AAPvzw is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van communicatie via de Website, daaronder begrepen (maar niet beperkt tot) schade ten gevolge van niet aflevering van berichten, vertraagde aflevering van berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of overdracht van virussen door elektronische communicatie.

7.4 Hogervermelde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van enig opzet of grove schuld in hoofde van AAPvzw. AAPvzw draagt er daarenboven zorg voor om de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen (o.a. up-to-date virusscan; geen gebruik van USB’s; afzonderlijke kantoorruimten; papieren documenten worden na de bewaartermijn vernietigd via de papierversnipperaar;…)

7.5 Enige aansprakelijkheid van AAPvzw is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en tot maximaal een bedrag van €1.000,00 (duizend euro) per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met eenzelfde oorzaak. AAPvzw kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor indirecte schade, daaronder begrepen: gevolgschade, gederfde winst of geleden verlies en reputatieschade.

7.6 AAPvzw garandeert geenszins dat deelnemen aan AAP+ resulteert in het vinden van een geschikte match.

 

Artikel 8 – Contact tussen Gebruikers

8.1 AAPvzw biedt de mogelijkheid tot contact tussen Gebruikers. Dit contact kan enkel tot stand komen op uitdrukkelijk en voorafgaand verzoek van de ene Gebruiker en mits uitdrukkelijk akkoord van de andere Gebruiker.

 

Artikel 9 – Intellectuele Eigendom

9.1 De Website en alle via de Website door AAPvzw ter beschikking gestelde informatie, inhoud, gegevens, databanken, afbeeldingen, koppelingen, teksten, bestanden, html-codes software, productnamen, bedrijfsnamen, merken, logo′s en handelsnamen bevatten gegevens, bestanden, programma′s en/of andere materialen waarvan de rechten van intellectuele eigendom toebehoren aan AAPvzw en/of derden. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen, en andere rechten van intellectuele eigendom, die in verband staan met de Website.

9.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AAPvzw of de betreffende rechthebbende is het uitdrukkelijk niet toegestaan om de Website en de inhoud ervan (geheel of gedeeltelijk) openbaar te maken of op enige andere wijze te (doen) gebruiken waardoor inbreuk wordt gemaakt op, schade wordt berokkend aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, de reputatie van, de rechten van intellectuele eigendom of enige andere rechten van AAPvzw of de betreffende rechthebbende, tenzij AAPvzw of de betreffende rechthebbende daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

9.3 In geval van enige inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van AAPvzw en/of derden, behoudt AAPvzw zich het recht voor om alle hierdoor door AAPvzw en/of derden geleden schade volledig op de bezoeker en/of gebruiker te verhalen.

9.4 Gebruikers van de Website erkennen en staan er voor in dat de door hen via de Website ter beschikking gestelde (persoons)gegevens, informatie, foto’s, mededelingen, reacties en/of andere materialen geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere rechten van derden die op enige wijze in strijd met de wet, de openbare orde en/of de goede zeden en/of anderszins onrechtmatig zijn jegens AAPvzw en/of derden.

 

Artikel 10 – Privacy

10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is het van zeer groot belang dat u ons de gevraagde persoonsgegevens mededeelt zodat wij uw registratie kunnen verwerken en wij u onze diensten kunnen aanbieden, aangezien wij zonder uw persoonsgegevens de registratie niet kunnen voltooien en wij u derhalve onze diensten niet kunnen aanbieden.

10.2 De inschrijving kan u zelf op de website van AAPvzw doen, tevens kan een papieren inschrijvingsformulier worden ingevuld op de kantoren van AAPvzw, dan wel bij u thuis met bijstand van een vrijwilliger van AAPvzw of u kan telefonisch contact opnemen waarbij een vrijwilliger/medewerker uw gegevens noteert.

10.3 AAPvzw verwerkt uw persoonsgegevens voor leden- en deelnemersbeheer, voor matching van BAASJES aan PLUS-BAASJES (zie artikelen 1.2, 1.3 en 3 van onze Algemene Voorwaarden), voor het versturen van gepersonaliseerde kaartjes (o.a. verjaardagskaarten), voor het versturen van uitnodigingen voor activiteiten, voor huisbezoeken en voor statistische doeleinden.

De contactpersoon voor de verwerking van uw persoonsgegevens (de verwerkingsverantwoordelijke) is mevrouw Joke Decru, directeur van AAPvzw.

10.4 Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat uw rechten zijn kan u uitgebreid lezen in onze Privacy Verklaring, dewelke raadpleegbaar is op onze Website en u tevens op eerste verzoek in papieren versie wordt medegedeeld.

10.5 AAPvzw neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. AAPvzw kan de persoonsgegevens doorgeven aan derden indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het hierboven beschreven doel. Derden zijn bv. personen die instaan voor de webhosting en voor de IT-infrastructuur.

10.6 AAPvzw is gerechtigd om alle profielen te controleren en is gerechtigd om bij gebruik van de Website in strijd met deze Algemene Voorwaarden zonder opgave van redenen, zonder voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling:

– een profiel te wijzigen of te verwijderen;

– een account tijdelijk of definitief te blokkeren;

– een BAASJE of PLUS-BAASJE tijdelijk of definitief de toegang tot de Website te ontzeggen;

 

Artikel 11 – Verplichtingen

11.1 Gebruikers, BAASJES en PLUS-BAASJES dienen zich te gedragen als verantwoordelijke en zorgvuldige (internet)gebruikers. Hieronder valt onder meer te verstaan dat zij dienen te handelen volgens deze Algemene Voorwaarden.

11.2 Gebruikers, BAASJES en PLUS-BAASJES zijn zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen gebruik van de Website, de juistheid van de door hen verstrekte (persoons)gegevens en/of het rechtmatig karakter van de door hen via de Website ter beschikking gestelde informatie, mededelingen, reacties en/of andere materialen.

11.3 Het is Gebruikers, BAASJES en PLUS-BAASJES niet toegestaan om (de inhoud van) de Website te gebruiken en/of enig materiaal via de Website ter beschikking te stellen en/of te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen welke op enige wijze in strijd zijn met enige wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden en/of voor eigen commercieel gewin.

11.4 In gevallen waarin een Gebruiker, BAASJE of PLUS-BAASJE zich niet houdt aan het toegestane gebruik van de Gebruikers, BAASJES en PLUS-BAASJES Website, waaronder gebruik in strijd met hetgeen zoals in deze Algemene Voorwaarden nader is omschreven, behoudt AAPvzw zich het recht voor om de toegang tot de Website per direct te ontzeggen en alle daardoor voor haar ontstane schade op de betreffende Gebruikers, BAASJES en PLUS-BAASJES te verhalen.

 

Artikel 12 – Links

12.1 De Website bevat links naar andere websites en/of servers die niet beheerd worden door AAPvzw. AAPvzw is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere websites. AAPvzw biedt dergelijke links slechts aan voor het gemak van de Gebruikers en het opnemen ervan houdt geen aanbeveling in van de inhoud van dergelijke websites.

 

Artikel 13 – Beschikbaarheid

13.1 AAPvzw streeft naar een goedwerkende Website die, in de mate van het mogelijke, continu beschikbaar zal zijn.

13.2 AAPvzw garandeert niet dat de Website en de informatie daarop altijd beschikbaar is en/of correct functioneert. Tevens garandeert AAPvzw niet dat de servers waarop de Website beschikbaar wordt gesteld vrij zijn van virussen, storingen of andere schadelijke elementen. AAPvzw sluit iedere aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hiervan het gevolg is uit.

AAPvzw doet al hetgeen redelijkerwijs vereist is om storingen op de Website zo spoedig mogelijk op te heffen voor zover deze storingen niet aan derden te wijten zijn. AAPvzw garandeert ook niet dat dergelijke fouten en/of gebreken op de Website zullen worden hersteld, dan wel dat virussen zullen worden verholpen.

13.3 AAPvzw garandeert uitdrukkelijk ook niet dat altijd (op een goede wijze) gebruik van de Website kan worden gemaakt of dat de Website voortdurend toegankelijk is. AAPvzw is op ieder moment gerechtigd om in verband met onderhoud en beveiliging de toegang tot (onderdelen van) de Website onmiddellijk te blokkeren en/of het gebruik van de Website voor bezoekers en/of gebruikers te beperken.

13.4 Bij twijfel over de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de gegevens op de Website of bij constatering van (mogelijke) onjuistheden op de Website, raden wij de Gebruiker aan contact op te nemen met AAPvzw via e-mail of telefonisch.

 

Artikel 14 – Contact

14.1 Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van de Website kunt u zich wenden tot AAPvzw via info@aapvzw.be, per gewone post aan AAPvzw te Kapelstraat 35, 2070 Zwijndrecht of per telefoon op het nummer 03/887.72.21.

 

Artikel 15 – Aanpassen en Geldigheid Algemene Voorwaarden

15.1 Is of worden een of meer van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig verklaard, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal AAPvzw het ongeldige gedeelte van de Algemene Voorwaarden vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

15.2 AAPvzw behoudt zich het recht voor om de voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn via de Website te vinden. In een dergelijk geval zal AAPvzw de Gebruikers, BAASJES en PLUS-BAASJES hiervan zo goed mogelijk op de hoogte stellen. Indien Gebruikers, BAASJES en PLUS-BAASJES het gebruik van de Website voortzetten na aanpassingen in de voorwaarden, dan worden zij geacht deze aanpassingen in de voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard. AAPvzw raadt Gebruikers, BAASJES en PLUS-BAASJES aan om de Algemene Voorwaarden via de Website regelmatig te raadplegen.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

16.1 Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen, dan wel het Hof van Beroep te Antwerpen, die uitsluitend het Belgisch recht zullen toepassen.